Vòng xuyến cẩu đơn 8 tấn Kawasaki GL8032-05
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8032-05
Đăng ngày 27-11-2020 12:11:43 AM

Vòng khuyên đơn 8 tấn Kawasaki GL8032-05
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8032-05

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 8tấn
- Kích thước :22 mm
- Trọng lượng : 1.63kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng xuyến cẩu đơn 6.5 tấn Kawasaki GL8032-04
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8032-04
Đăng ngày 27-11-2020 12:10:13 AM

Vòng khuyên đơn 6.5 tấn Kawasaki GL8032-04
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8032-04

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 6.5 tấn
- Kích thước :20 mm
- Trọng lượng : 1.18kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng xuyến cẩu đơn 4 tấn Kawasaki GL8032-03
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8032-03
Đăng ngày 27-11-2020 12:01:47 AM

Vòng khuyên đơn 4 tấn Kawasaki GL8032-03
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8032-03

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 4 tấn
- Kích thước :17 mm
- Trọng lượng : 0.73kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng xuyến cẩu đơn 2.5 tấn Kawasaki GL8032-02
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8032-02
Đăng ngày 26-11-2020 11:59:05 PM

Vòng khuyên đơn 2.5 tấn Kawasaki GL8032-02
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8032-02

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 2.5 tấn
- Kích thước :14 mm
- Trọng lượng : 0.32 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng xuyến cẩu đơn 1.6 tấn Kawasaki GL8032-01
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8032-01
Đăng ngày 26-11-2020 11:57:01 PM

Vòng khuyên đơn 1.6 tấn Kawasaki GL8032-01
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8032-01

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 1.6 tấn
- Kích thước :  12mm
- Trọng lượng : 0.23 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 50 tấn Kawasaki GL8041-11
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-11
Đăng ngày 26-11-2020 11:16:52 PM

Vòng khuyên đôi 50 tấn Kawasaki GL8041-11
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-11

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 50 tấn
- Kích thước :  28mm
- Trọng lượng : 47.4 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 45 tấn Kawasaki GL8041-10
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-10
Đăng ngày 26-11-2020 11:15:20 PM

Vòng khuyên đôi 45 tấn Kawasaki GL8041-10
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-10

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 45 tấn
- Kích thước :  26mm
- Trọng lượng : 35.12 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 31.5 tấn Kawasaki GL8041-09
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-09
Đăng ngày 26-11-2020 11:12:15 PM

Vòng khuyên đôi 31.5 tấn Kawasaki GL8041-09
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-09

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 31.5 tấn
- Kích thước :  22mm
- Trọng lượng : 25.93 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 26.5 tấn Kawasaki GL8041-08
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-08
Đăng ngày 26-11-2020 11:08:35 PM

Vòng khuyên đôi 26.5 tấn Kawasaki GL8041-08
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-08

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 26.5 tấn
- Kích thước :  20mm
- Trọng lượng : 23.8 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 21.2 tấn Kawasaki GL8041-07
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-07
Đăng ngày 26-11-2020 11:00:35 PM

Vòng khuyên đôi 21.2 tấn Kawasaki GL8041-07
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-07

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 21.2 tấn
- Kích thước :  18mm
- Trọng lượng : 20.1 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 17 tấn Kawasaki GL8041-06
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-06
Đăng ngày 26-11-2020 10:56:26 PM

Vòng khuyên đôi 17 tấn Kawasaki GL8041-06
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-06

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 17 tấn
- Kích thước :  16mm
- Trọng lượng : 9.94 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 11.2 tấn Kawasaki GL8041-05
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-05
Đăng ngày 26-11-2020 10:54:35 PM

Vòng khuyên đôi 11.2 tấn Kawasaki GL8041-05
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-05

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 11.2 tấn
- Kích thước :  13mm
- Trọng lượng : 6.02 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 6.7 tấn Kawasaki GL8041-04
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-04
Đăng ngày 26-11-2020 10:52:42 PM

Vòng khuyên đôi 6.7 tấn Kawasaki GL8041-04
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-04

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 6.7 tấn
- Kích thước :  10mm
- Trọng lượng : 3.36 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 4.25 tấn Kawasaki GL8041-03
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-03
Đăng ngày 26-11-2020 10:41:14 PM

Vòng khuyên đôi 4.25 tấn Kawasaki GL8041-03
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-03

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 4.25 tấn
- Kích thước :  8mm
- Trọng lượng : 2.22 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 3.15 tấn Kawasaki GL8041-02
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-02
Đăng ngày 26-11-2020 10:39:09 PM

Vòng khuyên đôi 3.15 tấn Kawasaki GL8041-02
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-02

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 3.15 tấn
- Kích thước :  7mm
- Trọng lượng : 1.16 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 2.36 tấn Kawasaki GL8041-01
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-01
Đăng ngày 26-11-2020 10:34:55 PM

Vòng khuyên đôi 2.36 tấn Kawasaki GL8041-01
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-01

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 2.36 tấn
- Kích thước :  6mm
- Trọng lượng : 1.16 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi tải trọng 28.1 tấn YOKE X-007-40
Mã sản phẩm: YOKE X-007-40
Đăng ngày 05-10-2020 01:01:02 AM

Vòng khuyên đôi 28.1 tấn YOKE X-007-40
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-40

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 28.1
- Trọng lượng (kg) : 19.2

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 23.6 tấn YOKE X-007-36
Mã sản phẩm: YOKE X-007-36
Đăng ngày 05-10-2020 12:58:42 AM

Vòng khuyên đôi 23.6 tấn YOKE X-007-36
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-36

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 23.6
- Trọng lượng (kg) : 12.2

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 17 tấn YOKE X-007-32
Mã sản phẩm: YOKE X-007-32
Đăng ngày 05-10-2020 12:55:27 AM

Vòng khuyên đôi 17 tấn YOKE X-007-32
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-32

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 17
- Trọng lượng (kg) : 10.0

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 12.9 tấn YOKE X-007-28
Mã sản phẩm: YOKE X-007-28
Đăng ngày 05-10-2020 12:51:56 AM

Vòng khuyên đôi 12.9 tấn YOKE X-007-28
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-28

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 12.9
- Trọng lượng (kg) : 7.1

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi