Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điu hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức và trách nhiệm rõ ràng v những vấn đ sau đây.
Danh sách các hạng mục tuân thủ
1. Đối với khách hàng
Luôn dựa trên các giao dịch công bằng, các cán bộ và nhân viên phải cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có tính nguyên bản cao với “giao hàng nhanh chóng, chất lượng cao và chi phí thấp”.
1.1 Nghiêm cấm các giao dịch không lành mạnh
Cán bộ và nhân viên không được tham gia vào bất kỳ hành vi nào gây phương hại đến sự cạnh tranh bình đẳng trên thị trường và có khả năng vi phạm luật hiện hành.

1.2 Cấm quảng cáo gây hiểu lầm và trình bày sai sự thật
Cán bộ và nhân viên không được quảng cáo phóng đại hoặc gây hiểu lầm hoặc trình bày sai về sản phẩm, dịch vụ hoặc chất lượng.

1.3 Bảo vệ thông tin của khách hàng
Tất cả dữ liệu và thông tin của khách hàng sẽ được quản lý thích hợp và tuân thủ đầy đủ các luật và quy định hiện hành để tránh bất kỳ việc tiết lộ bất hợp pháp hoặc không thích hợp nào.
1.4 An toàn sản phẩm
Quan tâm và cân nhắc đầy đủ đến tính an toàn của sản phẩm cùng với chất lượng, giá cả và thời gian thực hiện trong suốt giai đoạn phát triển và thiết kế sản phẩm.
1.5 Cấm thỏa thuận cạnh tranh và các sắp xếp bất hợp pháp hoặc không phù hợp khác
Không tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận hoặc hợp tác nào với các đối thủ cạnh tranh có thể cấu thành thỏa thuận cạnh tranh bất hợp pháp hoặc gian lận giá thầu, hoặc bất kỳ hành vi nào có thể vi phạm luật cạnh tranh hoặc chống lại sự tin cậy hiện hành.

2. Đối với nhà cung cấp
Cán bộ, công nhân viên phải lựa chọn sản phẩm và dịch vụ một cách hợp lý trên quan điểm chất lượng, bao gồm cả an toàn, giá cả và thời gian thực hiện; luôn thực hiện các giao dịch công bằng với các nhà cung cấp.
2.1 Cấm cung cấp hoặc nhận bất kỳ khoản thanh toán nào không chính đáng 
Không cung cấp hoặc nhận bất kỳ khoản thanh toán hoặc chào hàng nào cho / từ các nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp với mục đích nhận hoặc cung cấp các quyền lợi hoặc lợi ích không chính đáng. Mọi hoạt động giải trí và / hoặc quà tặng từ nhà cung cấp hoặc đại lý sẽ không được chấp nhận trừ khi có lý do hợp lý dựa trên phép lịch sự xã hội.
2.2 Tuân thủ Luật Thương mại Công bằng
Không tham gia vào bất kỳ hành vi nào bị cấm bởi các luật và quy định hiện hành liên quan đến thương mại công bằng, bao gồm cả việc chậm thanh toán cho các nhà thầu phụ.

2.3 Kiểm soát thích hợp thông tin bí mật
Dữ liệu và thông tin bí mật sẽ được quản lý thích hợp theo luật hiện hành, chính sách của công ty và các điều khoản và điều kiện của hợp đồng không tiết lộ hoặc bảo mật.
3. Đối với Cán bộ, Công nhân viên
- Công ty Tân Thế Kim tôn trọng quyền con người của tất cả cán bộ và nhân viên bằng cách vun đắp và hiện thực hóa một môi trường làm việc an toàn và thoải mái.
- Cán bộ và nhân viên phải đưa ra các sáng kiến ​​trong việc hợp tác để hiện thực hóa và phát triển một môi trường làm việc an toàn và thoải mái.3.1 Tôn trọng Nhân quyền
Không tham gia hoặc dính líu đến bất kỳ hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối nào dựa trên chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác.

3.2 Cung cấp Môi trường Làm việc An toàn
Cán bộ và nhân viên phải cố gắng cung cấp một môi trường làm việc an toàn và thoải mái, tuân thủ đầy đủ các luật và quy định hiện hành về an toàn.

3.3 Ngăn ngừa rò rỉ thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích của các hoạt động kinh doanh dự kiến ​​và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý trước của người đó.
4. Đối với hoạt động kinh doanh
- Cán bộ và nhân viên phải trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình, tuân thủ đầy đủ luật pháp, quy định và nội quy của công ty. Quyền lực được ban cho họ sẽ không bị lạm dụng.
- Cán bộ và nhân viên phải tuân theo các quy tắc liên quan của công ty, cũng như hướng dẫn của người giám sát và quản lý, liên quan đến việc sử dụng tài sản, dữ liệu và thông tin của công ty.
4.1 Tận tâm thực hiện các hoạt động kinh doanh
Cán bộ và nhân viên phải cống hiến hết mình để thực hiện các hoạt động kinh doanh bắt buộc theo mong đợi và tuân thủ đầy đủ các luật và quy định hiện hành, Bộ quy tắc này cũng như các chính sách và quy tắc của công ty.

4.2 Sử dụng và Kiểm soát Tài sản của Công ty
Một cách thích hợp Các tài sản của công ty phải được quản lý và sử dụng một cách thích hợp cho hoạt động kinh doanh của công ty một cách hiệu quả. Tài sản của công ty không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài hoạt động kinh doanh của công ty.
4.3 Cấm xung đột lợi ích
Phải tránh mọi tình huống có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm của người đó đối với Công ty, bao gồm cả việc tham gia vào hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch cạnh tranh với Công ty Tân Thế Kim nhằm theo đuổi lợi ích cá nhân hoặc lợi ích của bên thứ ba.

4.4 Nghiêm cấm rò rỉ thông tin cá nhân hoặc bí mật
Mọi thông tin cá nhân của cán bộ và nhân viên hoặc thông tin bí mật của Công ty sẽ không được tiết lộ, cũng như không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý trước hoặc sự cho phép của Công ty.

5. Đối với quyền sở hữu trí tuệ
Các cán bộ và nhân viên phải bảo vệ và sau đó duy trì hợp lý các quyền sở hữu trí tuệ mà Công ty Tân Thế Kim sở hữu hoặc đang trong quá trình đạt được.
5.1 Bảo hộ và Kiểm soát Thích hợp Sở hữu Trí tuệ
Bất kỳ phát minh thích hợp nào được phát triển thông qua các hoạt động kinh doanh của công ty sẽ được nộp đơn và đăng ký ngay lập tức. Cán bộ và nhân viên không được tiết lộ hoặc tiết lộ thông tin chi tiết hoặc sự tồn tại của các phát minh đó trước khi nộp đơn và đăng ký cho bất kỳ bên thứ ba nào. Các quyền SHTT đã đăng ký sẽ được duy trì một cách thích hợp thông qua việc giám sát, bao gồm cả việc các bên thứ ba có thể vi phạm.

5.2 Nghiêm cấm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba
Các hồ sơ và đăng ký sở hữu trí tuệ hiện có sẽ được điều tra trước khi tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới. Sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào sẽ không bị xâm phạm. Một người sẽ sử dụng bản quyền một cách hợp pháp theo các yêu cầu pháp lý và các điều khoản và điều kiện cấp phép.

6. Đối với Kế toán Tài chính
Các công ty, cán bộ và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim phải thực hiện các quy trình kế toán và kiểm soát tài chính quản lý một cách kịp thời và thích hợp; phù hợp với các luật, quy định có liên quan và nội quy của công ty.
6.1 Xử lý chính xác và kịp thời
Các quy trình kế toán phải được thực hiện một cách thích hợp, tuân thủ đầy đủ các luật và quy định có liên quan, Quy tắc này và các chính sách của công ty. Cán bộ, nhân viên phải nộp báo cáo và đơn yêu cầu bồi hoàn, v.v., kịp thời và chính xác, không có bất kỳ thông tin sai lệch nào.

6.2 Duy trì độ chính xác của hồ sơ
Cán bộ và nhân viên phải lập hồ sơ kế toán và tài chính chính xác và kịp thời về các hoạt động kinh doanh và duy trì tính chính xác của hồ sơ công ty. Nghiêm cấm mọi thay đổi, bất hợp pháp, xóa và / hoặc sửa đổi hồ sơ công ty.

6.3 Nghiêm cấm Tiết lộ Bất hợp pháp hoặc Không thích hợp Hồ sơ Kế toán / Tài chính
Cán bộ và Nhân viên phải công bố đúng đắn và kịp thời các hồ sơ tài chính theo luật và quy định hiện hành mà không đưa ra bất kỳ tuyên bố sai lệch nào.

7. Đối với Cổ đông và Nhà đầu tư
- Công ty Tân Thế Kim sẽ thực hiện trách nhiệm giải trình của mình bằng cách công bố thông tin doanh nghiệp một cách kịp thời và thích hợp, phấn đấu mang lại lợi nhuận cho cổ đông bằng cách gia tăng giá trị doanh nghiệp.
- Cán bộ, công nhân viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhằm góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp.
7.1 Giao tiếp tốt với Cổ đông và Nhà đầu tư
Cần nỗ lực duy trì giao tiếp tốt với các cổ đông và nhà đầu tư, lắng nghe cẩn thận ý kiến ​​đóng góp của họ về thị trường.

7.2 Tiết lộ phù hợp và kịp thời
Thông tin công ty phải được tiết lộ cho các bên liên quan bao gồm cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp và đại lý, một cách kịp thời và thích hợp.

7.3 Cấm Giao dịch Nội gián
Bất kỳ viên chức hoặc nhân viên nào có quyền truy cập thông tin quan trọng của công ty không được tham gia vào việc mua, bán hoặc giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào đối với cổ phiếu của công ty trước khi có thông báo hoặc tiết lộ chính thức.

8. Vì cộng đồng
- Công ty Tân Thế Kim sẽ cố gắng hòa hợp với cộng đồng địa phương bằng cách tập trung vào phát triển kinh doanh tôn trọng văn hóa, phong tục và lịch sử địa phương.
- Các cán bộ và nhân viên phải thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hợp pháp và trung thực, có xem xét thích đáng đến tác động môi trường.
- Nghiêm cấm mọi mối quan hệ với các lực lượng, nhóm chống đối xã hội và các hoạt động của họ và yêu cầu bất chính của họ nếu có sẽ bị từ chối mà không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào.
8.1 Tôn trọng Văn hóa, Phong tục và Lịch sử Địa phương
Các nhân viên và nhân viên phải công nhận và tôn trọng văn hóa, phong tục và lịch sử địa phương của cộng đồng và phát triển công việc kinh doanh một cách hài hòa.

8.2 Nhạy cảm và Chú ý đến Tác động Môi trường
Các hoạt động kinh doanh cần được tiến hành tuân thủ đầy đủ các luật và thông lệ hiện hành về bảo vệ môi trường. Nếu một sự kiện có tác động môi trường đáng kể xảy ra, cần phải thực hiện các hành động khắc phục thích hợp để giảm thiểu thiệt hại cũng như tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ. Dựa trên kết quả của cuộc điều tra, công ty sẽ phát triển và thực hiện các hành động phòng ngừa và công bố thông tin phù hợp.

8.3 Cấm giao tiếp và liên kết với các nhóm chống đối xã hội
Mọi giao tiếp, liên kết với các nhóm chống đối xã hội (ví dụ: các nhóm liên quan đến tội phạm có tổ chức) hoặc bất kỳ cung cấp tài chính nào đều bị nghiêm cấm.

9. Đối với các Cơ quan Chính phủ và Hành chính
- Tất cả các công ty thuộc tập đoàn, cán bộ và nhân viên phải tuân thủ luật pháp và quy định trong và ngoài nước, không thực hiện bất kỳ hành động bất hợp pháp hoặc không phù hợp nào đối với các cơ quan chính phủ và hành chính để có được các đối xử thuận lợi liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Nghiêm cấm cán bộ, công nhân viên đưa hối lộ hoặc tiền và hàng hoá làm quà biếu cho các quan chức chính quyền để đổi lấy sự ưu ái cho công ty.
Cán bộ, công nhân viên của chúng tôi cũng không được đưa hoặc nhận tiền và hàng hóa của các đối tác kinh doanh trong quá trình thực hiện công việc kinh doanh.

9.1 Tuân thủ pháp luật
Các Cán bộ và Nhân viên phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành và tuân theo các thủ tục tương ứng một cách toàn vẹn.

9.2 Nghiêm cấm hối lộ
Đưa hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào, khoản thanh toán hoặc vật có giá trị nào cho bất kỳ quan chức chính phủ nào nhằm mục đích thu lợi hoặc tạo thuận lợi liên quan đến các hoạt động kinh doanh đều bị nghiêm cấm.

10. Đối với các Vi phạm Thực tế và / hoặc Đáng ngờ
- Cán bộ và nhân viên phải báo cáo các vi phạm thực tế và / hoặc nghi ngờ đối với Quy tắc Ứng xử này cho người giám sát và / hoặc cấp quản lý của họ một cách thích hợp và kịp thời.
- Vi phạm Quy tắc này được coi là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc làm việc và hợp đồng lao động có liên quan và sẽ bị kỷ luật. Việc không cố ý báo cáo hoặc do sơ suất cũng sẽ bị kỷ luật.
 

Tin xem nhiều

Quảng cáo cột trái

Left-column advertisement

Thống kê

  • Đang truy cập129
  • Máy chủ tìm kiếm103
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay32,708
  • Tháng hiện tại457,935
  • Tổng lượt truy cập59,191,804
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi