Bình tích áp 24 lít VAREM S2 024 361 CS000000
Mã sản phẩm: S2 024 361 CS000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:27:03 AM

Bình tích áp 24 lít 10 bar VAREM S2 024 361 CS000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S2 024 361 CS000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 24 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 50 lít VAREM US 050 361 CS 000000
Mã sản phẩm: US 050 361 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:25:23 AM

Bình tích áp 50 lít 10 bar VAREM US 050 361 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : US 050 361 CS 000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 50 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 100 lít VAREM S5 100 361 CS 000000
Mã sản phẩm: S5 100 361 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:23:12 AM

Bình tích áp 100 lít 16 bar VAREM S5 100 361 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S5 100 361 CS 000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 100 Lít
- Áp lực hoạt động: 16 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 100 lít VAREM US 100 361 CS 000000
Mã sản phẩm: US 100 361 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:16:25 AM

Bình tích áp 100 lít 10 bar VAREM US 100 361 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : US 100 361 CS 000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 100 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 200 lít VAREM US 200 461 CS 000000
Mã sản phẩm: US 200 461 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:14:01 AM

Bình tích áp 200 lít 10 bar VAREM US 200 461 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : US 200 461 CS 000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 200 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 200 lít VAREM S5 200 461 CS 000000
Mã sản phẩm: S5 200 461 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:12:21 AM

Bình tích áp 200 lít 16 bar VAREM S5 200 461 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S5 200 461 CS 000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 200 Lít
- Áp lực hoạt động: 16 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 300 lít VAREM S5 300 461 CS 000000
Mã sản phẩm: S5 300 461 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:10:29 AM

Bình tích áp 300 lít 16 bar VAREM S5 300 461 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S5 300 461 CS 000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 300 Lít
- Áp lực hoạt động: 16 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 300 lít VAREM US 300 461 CS 000000
Mã sản phẩm: US 300 461 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:07:44 AM

Bình tích áp 300 lít 10 bar VAREM US 300 461 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : US 300 461 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 300 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 500 lít VAREM US 500 461 CS 000000
Mã sản phẩm: US 500 461 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:06:00 AM

Bình tích áp 500 lít 10 bar VAREM US 500 461 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : US 500 461 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 500 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 500 lít VAREM S5 500 461 CS 000000
Mã sản phẩm: S5 500 461 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:03:09 AM

Bình tích áp 500 lít 16 bar VAREM S5 500 461 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S5 500 461 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 500 Lít
- Áp lực hoạt động: 16 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 500 lít VAREM S8 500 V61 CS 000000
Mã sản phẩm: S8 500 V61 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:01:20 AM

Bình tích áp 500 lít 25 bar VAREM S8 500 V61 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S8 500 V61 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 500 Lít
- Áp lực hoạt động: 25 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 750 lít VAREM S3 750 461 CS000000
Mã sản phẩm: S3 750 461 CS000000
Đăng ngày 25-03-2019 05:58:07 AM

Bình tích áp 750 lít VAREM S3 750 461 CS000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S3 750 461 CS000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 750 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 1000 lít VAREM S5 N10 H61
Mã sản phẩm: S5 N10 H61 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 05:54:13 AM

Bình tích áp 1000 lít 16 bar VAREM S5 N10 H61 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S5 N10 H61 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 1.000 Lít
- Áp lực hoạt động: 16 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 1000 lít VAREM S3 N10 H61
Mã sản phẩm: S3 N10 H61 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 05:51:52 AM

Bình tích áp 1000 lít VAREM S3 N10 H61 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S3 N10 H61 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 1.000 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 1500 lít VAREM S3 N15 H61
Mã sản phẩm: S3 N15 H61 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 04:50:42 AM

Bình tích áp 1500 lít VAREM S3 N15 H61 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S3 N15 H61 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 1.500 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 2000 lít VAREM S3 N20 H61
Mã sản phẩm: S3 N20 H61 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 04:42:49 AM

Bình tích áp 2000 lít VAREM S3 N20 H61 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S3 N20 H61 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 2.000 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 3000 lít VAREM S3 N30 H61
Mã sản phẩm: S3 N30 H61 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 04:31:39 AM

Bình tích áp 3000 lít VAREM S3 N30 H61 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S3 N30 H61 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 3.000 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Cùng danh mục

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi