Trung tâm báo cháy báo trộm 184 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-184
Đăng ngày 31-03-2020 12:56:21 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 184 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 184 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 184 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 168 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-168
Đăng ngày 31-03-2020 12:54:23 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 168 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 168 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 168 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 152 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-152
Đăng ngày 31-03-2020 12:51:48 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 152 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 152 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 152 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 136 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-136
Đăng ngày 31-03-2020 12:49:32 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 136 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 136 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 136 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 120 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-120
Đăng ngày 31-03-2020 12:41:32 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 120 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 120 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 120 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 104 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-104
Đăng ngày 31-03-2020 12:38:14 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 104 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 104 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 104 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 88 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-88
Đăng ngày 31-03-2020 12:33:14 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 88 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 88 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 88 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 72 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-72
Đăng ngày 31-03-2020 12:31:06 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 72 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 72 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 72 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 56 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-56
Đăng ngày 31-03-2020 12:19:39 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 56 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 56 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 56 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 48 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-48
Đăng ngày 31-03-2020 12:17:46 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 48 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 48 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 48 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Nút nhấn khẩn báo cháy GE-UTC 271-KR1/SR
Mã sản phẩm: GE-UTC 271-KR1/SR
Đăng ngày 27-03-2020 06:03:00 AM

Nút nhấn khẩn phá vỡ kính báo cháy bằng tay GE-UTC 271-KR1/SR
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : 271-KR1/SR
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Kích thước: 8,75cm x 8,75cm x 5,4cm.
- Mức chuyển đổi điện áp
+ 250 VAC 8.0 amp
+ 50 VDC điện trở 3.0 amp
+ 30 VDC điện trở 8.0 amp
+ 30 VDC cảm ứng 3.0 amp
- Điện trở tiếp xúc tối đa: 100 milliohms
- Thiết bị đầu cuối dây: Mỗi dây dẫn trên mỗi thiết bị đầu cuối tối đa 2,5mm2
- Hộp gắn trên bề mặt: Polyphenylene Oxide biến đổi (Noryl SE 100) -Red
- Cơ sở điểm gọi: Polyphenylene Oxide biến đổi (Noryl SE 100) - Đỏ
- Nắp điểm gọi: Polyphenylene Oxide biến đổi (Noryl SE 100) - Đỏ
- Nội thất điểm gọi: Polyphenylene Oxide biến đổi (Noryl SE 100) - Đen
- Vít cố định nắp: Thép mạ kẽm định vị trong đai ốc hình lục giác hoàn toàn bằng đồng thau M3
- Nhãn hiệu chức năng: PVC rõ ràng, được in phía sau, phủ lớp keo dính áp lực.

Đầu báo khói nhiệt hỗn hợp 12vdc/24vdc GE-UTC 541CXT
Mã sản phẩm: GE-UTC 541CXT
Đăng ngày 27-03-2020 05:14:02 AM

 Đầu báo khói 4 dây quang điện GE Security 541CXT
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : 541CXT
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp: 8,5 33 V DC
- Độ gợn tối đa (pk đến pk): 10% (Vp - p)
- Dòng điện chờ (24V): 70 A
- Dòng báo động thông thường (24V): 15 mA
- Dòng  báo động địa chỉ : 500mA @ 36 V DC (điện trở)
- Đặc điểm máy dò nhiệt: Tỷ lệ tăng 15F / phút và> 105F (8.3C / phút và> 40.6C), Cố định 135F (57C)
- Nhiệt độ hoạt động: 32 ° đến 100 ° F (0 ° đến 37 ° C)

- Độ ẩm hoạt động: 0 đến 95 % không ngưng tụ
- Kích thước đầu dò: đường kính 5 (12 cm); 2 (5 cm) chiều cao
- Kích thước lắp: đường kính 4,75 (12,5 cm); Chiều cao 0,3 (0,8 cm)
(Datasheet )

Đầu dò khói quang thông thường GE-UTC KL-731
Mã sản phẩm: GE-UTC KL-731
Đăng ngày 27-03-2020 04:48:52 AM

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG 12VDC/24VDC GE-UTC KL-731
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KL-731
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Hoạt động điện áp 9-28 VDC
- Dòng tiêu thụ Hoạt động:  24 VDC 85 μA
- Báo động:  24 VDC <100 mA
- Hoạt động trung bình: Đầu ra báo động  <100 mA
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến +70 ° C
- Nhiệt độ lưu trữ: -10 ° C đến +70 ° C
- Độ ẩm (không ngưng tụ) : 95%
- Số lượng đầu báo trên 1 Zone: 20
- Kích thước: 45 mm x 99 mm (Không tính chân đế)
- Tiêu chuẩn: EN54 (BOSEC)

Bàn phím lập trình 48 kênh LCD GE-UTC NX-148E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-148E
Đăng ngày 27-03-2020 04:35:19 AM

Bàn phím lập trình và màn hình hiển thị NetworX NX-148E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-148E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp sử dụng: 16,5 V AC
- Dòng điện tiêu thụ: Tối thiểu 75 mA / Tối đa 130 mA
- Số lượng khu vực được hiển thị: Không giới hạn
- Số lượng phân vùng được hiển thị: Không giới hạn
- Màn hình: Màn hình LCD
- Nút hành động: 3 nút hành động (Lửa, EMS, Cảnh sát)
- Nút chức năng: 5 nút chức năng
- Bàn phím: Phím có đèn nền đầy đủ
- Kích thước: 158 x 135 x 30 mm
- Trọng lượng: 290 g
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -10 ° C đến + 50 °
(Download tài liệu)

 

Bàn phím lập trình 24 kênh GE-UTC NX-124E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-124E
Đăng ngày 27-03-2020 04:23:08 AM

Bàn phím Networx NX-124E 24-Zone LED
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-124E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp sử dụng: 16,5 V AC
- Dòng điện tiêu thụ: Tối thiểu 10 mA / Tối đa 90 mA
- Số lượng khu vực được hiển thị: 24 khu
- Số lượng phân vùng được hiển thị: Không giới hạn
- Màn hình: Màn hình LED
- Nút hành động: 3 nút hành động (Lửa, EMS, Cảnh sát)
- Nút chức năng: 5 nút chức năng
- Bàn phím: Phím có đèn nền đầy đủ
- Kích thước: 163 x 102 x 26 mm
- Trọng lượng: 228 g
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -10 ° C đến + 50 °
(Download tài liệu)

 

Bàn phím lập trình 16 kênh GE-UTC NX-116E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-116E
Đăng ngày 27-03-2020 04:16:39 AM

Bàn phím Networx NX-116E 16-Zone LED
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-116E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp sử dụng: 16,5 V AC
- Dòng điện tiêu thụ: Tối thiểu 10 mA / Tối đa 90 mA
- Số lượng khu vực được hiển thị: 8 khu
- Số lượng phân vùng được hiển thị: Không giới hạn
- Màn hình: Màn hình LED
- Nút hành động: 3 nút hành động (Lửa, EMS, Cảnh sát)
- Nút chức năng: 5 nút chức năng
- Bàn phím: Phím có đèn nền đầy đủ
- Kích thước: 163 x 102 x 26 mm
- Trọng lượng: 228 g
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -10 ° C đến + 50 °
(Download tài liệu)

 

Bàn phím lập trình 8 kênh GE-UTC NX-108E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-108E
Đăng ngày 27-03-2020 02:09:20 AM

Bàn phím điều khiển và giám sát GE-UTC NX-108E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-108E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp sử dụng: 16,5 V AC
- Dòng điện tiêu thụ: Tối thiểu 10 mA / Tối đa 90 mA
- Số lượng khu vực được hiển thị: 8 khu
- Số lượng phân vùng được hiển thị: Không giới hạn
- Màn hình: Màn hình LED
- Nút hành động: 3 nút hành động (Lửa, EMS, Cảnh sát)
- Nút chức năng: 5 nút chức năng
- Bàn phím: Phím có đèn nền đầy đủ
- Kích thước: 163 x 102 x 26 mm
- Trọng lượng: 228 g
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -10 ° C đến + 50 °
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 192 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-192
Đăng ngày 27-03-2020 01:04:11 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 192 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 192 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 192 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 48 kênh GE-UTC NX-8
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8-48
Đăng ngày 27-03-2020 12:43:40 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 48 vùng GE-UTC NX-8
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 48 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 48 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 48 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 99
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 32 kênh GE-UTC NX-8
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8-32
Đăng ngày 27-03-2020 12:42:20 AM

Bộ tủ báo động trung tâm 32 vùng GE-UTC NX-8
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 32 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 48 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 48 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 99
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi