Vòng xuyến cẩu đơn 8 tấn Kawasaki GL8032-05
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8032-05
Đăng ngày 27-11-2020 12:11:43 AM

Vòng khuyên đơn 8 tấn Kawasaki GL8032-05
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8032-05

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 8tấn
- Kích thước :22 mm
- Trọng lượng : 1.63kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng xuyến cẩu đơn 6.5 tấn Kawasaki GL8032-04
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8032-04
Đăng ngày 27-11-2020 12:10:13 AM

Vòng khuyên đơn 6.5 tấn Kawasaki GL8032-04
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8032-04

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 6.5 tấn
- Kích thước :20 mm
- Trọng lượng : 1.18kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng xuyến cẩu đơn 4 tấn Kawasaki GL8032-03
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8032-03
Đăng ngày 27-11-2020 12:01:47 AM

Vòng khuyên đơn 4 tấn Kawasaki GL8032-03
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8032-03

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 4 tấn
- Kích thước :17 mm
- Trọng lượng : 0.73kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng xuyến cẩu đơn 2.5 tấn Kawasaki GL8032-02
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8032-02
Đăng ngày 26-11-2020 11:59:05 PM

Vòng khuyên đơn 2.5 tấn Kawasaki GL8032-02
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8032-02

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 2.5 tấn
- Kích thước :14 mm
- Trọng lượng : 0.32 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng xuyến cẩu đơn 1.6 tấn Kawasaki GL8032-01
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8032-01
Đăng ngày 26-11-2020 11:57:01 PM

Vòng khuyên đơn 1.6 tấn Kawasaki GL8032-01
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8032-01

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 1.6 tấn
- Kích thước :  12mm
- Trọng lượng : 0.23 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 50 tấn Kawasaki GL8041-11
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-11
Đăng ngày 26-11-2020 11:16:52 PM

Vòng khuyên đôi 50 tấn Kawasaki GL8041-11
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-11

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 50 tấn
- Kích thước :  28mm
- Trọng lượng : 47.4 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 45 tấn Kawasaki GL8041-10
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-10
Đăng ngày 26-11-2020 11:15:20 PM

Vòng khuyên đôi 45 tấn Kawasaki GL8041-10
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-10

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 45 tấn
- Kích thước :  26mm
- Trọng lượng : 35.12 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 31.5 tấn Kawasaki GL8041-09
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-09
Đăng ngày 26-11-2020 11:12:15 PM

Vòng khuyên đôi 31.5 tấn Kawasaki GL8041-09
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-09

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 31.5 tấn
- Kích thước :  22mm
- Trọng lượng : 25.93 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 26.5 tấn Kawasaki GL8041-08
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-08
Đăng ngày 26-11-2020 11:08:35 PM

Vòng khuyên đôi 26.5 tấn Kawasaki GL8041-08
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-08

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 26.5 tấn
- Kích thước :  20mm
- Trọng lượng : 23.8 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 21.2 tấn Kawasaki GL8041-07
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-07
Đăng ngày 26-11-2020 11:00:35 PM

Vòng khuyên đôi 21.2 tấn Kawasaki GL8041-07
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-07

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 21.2 tấn
- Kích thước :  18mm
- Trọng lượng : 20.1 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 17 tấn Kawasaki GL8041-06
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-06
Đăng ngày 26-11-2020 10:56:26 PM

Vòng khuyên đôi 17 tấn Kawasaki GL8041-06
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-06

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 17 tấn
- Kích thước :  16mm
- Trọng lượng : 9.94 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 11.2 tấn Kawasaki GL8041-05
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-05
Đăng ngày 26-11-2020 10:54:35 PM

Vòng khuyên đôi 11.2 tấn Kawasaki GL8041-05
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-05

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 11.2 tấn
- Kích thước :  13mm
- Trọng lượng : 6.02 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 6.7 tấn Kawasaki GL8041-04
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-04
Đăng ngày 26-11-2020 10:52:42 PM

Vòng khuyên đôi 6.7 tấn Kawasaki GL8041-04
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-04

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 6.7 tấn
- Kích thước :  10mm
- Trọng lượng : 3.36 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 4.25 tấn Kawasaki GL8041-03
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-03
Đăng ngày 26-11-2020 10:41:14 PM

Vòng khuyên đôi 4.25 tấn Kawasaki GL8041-03
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-03

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 4.25 tấn
- Kích thước :  8mm
- Trọng lượng : 2.22 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 3.15 tấn Kawasaki GL8041-02
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-02
Đăng ngày 26-11-2020 10:39:09 PM

Vòng khuyên đôi 3.15 tấn Kawasaki GL8041-02
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-02

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 3.15 tấn
- Kích thước :  7mm
- Trọng lượng : 1.16 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Vòng khuyến đôi 2.36 tấn Kawasaki GL8041-01
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8041-01
Đăng ngày 26-11-2020 10:34:55 PM

Vòng khuyên đôi 2.36 tấn Kawasaki GL8041-01
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GL8041-01

-  Xuất xứ : Trung Quốc
- Nhà sản xuất : Kawasaki
- Tải trọng : 2.36 tấn
- Kích thước :  6mm
- Trọng lượng : 1.16 kg
- Vật liệu : Thép hợp kim G80
- Hệ số an toàn  : 4:1
- Theo tiêu chuẩn: EN1677-4

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi