Bình tích áp 24 lít VAREM S2 024 361 CS000000
Mã sản phẩm: S2 024 361 CS000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:27:03 AM
Giá : 1.250.000 VND

Bình tích áp 24 lít 10 bar VAREM S2 024 361 CS000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S2 024 361 CS000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 24 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 50 lít VAREM US 050 361 CS 000000
Mã sản phẩm: US 050 361 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:25:23 AM
Giá : 3.950.000 VND

Bình tích áp 50 lít 10 bar VAREM US 050 361 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : US 050 361 CS 000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 50 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 100 lít VAREM S5 100 361 CS 000000
Mã sản phẩm: S5 100 361 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:23:12 AM
Giá : 10.750.000 VND

Bình tích áp 100 lít 16 bar VAREM S5 100 361 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S5 100 361 CS 000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 100 Lít
- Áp lực hoạt động: 16 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 100 lít VAREM US 100 361 CS 000000
Mã sản phẩm: US 100 361 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:16:25 AM
Giá : 6.850.000 VND

Bình tích áp 100 lít 10 bar VAREM US 100 361 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : US 100 361 CS 000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 100 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 200 lít VAREM US 200 461 CS 000000
Mã sản phẩm: US 200 461 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:14:01 AM
Giá : 11.350.000 VND

Bình tích áp 200 lít 10 bar VAREM US 200 461 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : US 200 461 CS 000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 200 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 200 lít VAREM S5 200 461 CS 000000
Mã sản phẩm: S5 200 461 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:12:21 AM
Giá : 21.000.000 VND

Bình tích áp 200 lít 16 bar VAREM S5 200 461 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S5 200 461 CS 000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 200 Lít
- Áp lực hoạt động: 16 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 300 lít VAREM S5 300 461 CS 000000
Mã sản phẩm: S5 300 461 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:10:29 AM
Giá : 28.250.000 VND

Bình tích áp 300 lít 16 bar VAREM S5 300 461 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S5 300 461 CS 000000
- Thương hiệu: VAREM 
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 300 Lít
- Áp lực hoạt động: 16 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 300 lít VAREM US 300 461 CS 000000
Mã sản phẩm: US 300 461 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:07:44 AM
Giá : 13.950.000 VND

Bình tích áp 300 lít 10 bar VAREM US 300 461 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : US 300 461 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 300 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 500 lít VAREM US 500 461 CS 000000
Mã sản phẩm: US 500 461 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:06:00 AM
Giá : 21.000.000 VND

Bình tích áp 500 lít 10 bar VAREM US 500 461 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : US 500 461 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 500 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 500 lít VAREM S5 500 461 CS 000000
Mã sản phẩm: S5 500 461 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:03:09 AM
Giá : 39.000.000 VND

Bình tích áp 500 lít 16 bar VAREM S5 500 461 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S5 500 461 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 500 Lít
- Áp lực hoạt động: 16 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 500 lít VAREM S8 500 V61 CS 000000
Mã sản phẩm: S8 500 V61 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 06:01:20 AM
Giá : 48.450.000 VND

Bình tích áp 500 lít 25 bar VAREM S8 500 V61 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S8 500 V61 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 500 Lít
- Áp lực hoạt động: 25 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 750 lít VAREM S3 750 461 CS000000
Mã sản phẩm: S3 750 461 CS000000
Đăng ngày 25-03-2019 05:58:07 AM
Giá : 37.950.000 VND

Bình tích áp 750 lít VAREM S3 750 461 CS000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S3 750 461 CS000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 750 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 1000 lít VAREM S5 N10 H61
Mã sản phẩm: S5 N10 H61 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 05:54:13 AM
Giá : 83.450.000 VND

Bình tích áp 1000 lít 16 bar VAREM S5 N10 H61 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S5 N10 H61 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 1.000 Lít
- Áp lực hoạt động: 16 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 1000 lít VAREM S3 N10 H61
Mã sản phẩm: S3 N10 H61 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 05:51:52 AM
Giá : 55.950.000 VND

Bình tích áp 1000 lít VAREM S3 N10 H61 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S3 N10 H61 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 1.000 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 1500 lít VAREM S3 N15 H61
Mã sản phẩm: S3 N15 H61 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 04:50:42 AM
Giá : 98.750.000 VND

Bình tích áp 1500 lít VAREM S3 N15 H61 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S3 N15 H61 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 1.500 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 2000 lít VAREM S3 N20 H61
Mã sản phẩm: S3 N20 H61 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 04:42:49 AM
Giá : 125.250.000 VND

Bình tích áp 2000 lít VAREM S3 N20 H61 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S3 N20 H61 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 2.000 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Bình tích áp 3000 lít VAREM S3 N30 H61
Mã sản phẩm: S3 N30 H61 CS 000000
Đăng ngày 25-03-2019 04:31:39 AM
Giá : 209.500.000 VND

Bình tích áp 3000 lít VAREM S3 N30 H61 CS 000000
Thông số kỷ thuật:
- Mã sản phẩm : S3 N30 H61 CS 000000
- Thương hiệu: Pentax
- Xuất xứ : Italya
- Dung tích: 3.000 Lít
- Áp lực hoạt động: 10 bar
- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99 oC
- Vật liệu màng: EPDM
- Kiểu lắp đặt: Đứng hoặc Nằm
- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

Cùng danh mục

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi